Logicky navrh II.

Plán na cvičenie

 • Zopakovanie relacii
 • Normalizacia

Normalizacia

Prvá normálna forma (1NF)

Prvá normálna forma požaduje aby každý atribút obsahoval len atomické hodnoty, to znamená hodnoty ktoré sú ďalej nedeliteľné a každý riadok dát musí zároveň obsahovať jednoznačný identifikátor. (jednoduchý alebo spojený primárny kľúč)

Napríklad relácia:

Meno a priezvisko
Známka
  

nie je v 1.NF kedze atribut meno a priezvisko nie je atomicky.


Druhá normálna forma (2NF)

Druhá normálna forma požaduje aby relácia bola v 1NF a zároveň každý nekľúčový atribút bol od primárneho kľúča úplne funkčne závislý (od celého kľúča, nie len od jeho podmnožiny).

Napríklad relácia:

Študent (primárny kľúč)
Kód predmetu (primárny kľúč)
Názov predmetu
Známka
  

nie je v 2NF, pretože názov predmetu nie je závislý od celého kľúča, ale len od jeho časti (a to od kódu predmetu). Na prevod do 2NF by bolo potrebné ju rozdeliť na dve, pričom z pôvodnej relácie by sme odstránili názov predmetu a vytvorili by sme novú reláciu:

Kód predmetu (primárny kľúč)
Názov predmetu
  

Tretia normálna forma (3NF)

Relácia je v tretej normálnej forme, pokiaľ je v 2NF a žiaden nekľúčový atribút nie je tranzitívne funkčne závislý od primárneho kľúča. To znamená že všetky neklúčové atribúty musia byť navzájom nezávislé.

Napríklad relácia:

Kód predmetu (primárny kľúč)
Názov predmetu
Číslo učiteľa
Meno učiteľa
  
nie je v tretej normálne forme, pretože meno učiteľa je závislé od čísla učiteľa. Prevod by opäť pozostával z dekompozície.

Číslo učiteľa (primárny kľúč)
Meno učiteľa
  
Zdroj: Normalizácia (databázy) - Wikipédia

Logicky model pre zadanie FunFi

logicky navrh

Vytvorte ERA diagram (relacie)

Študent aj učiteľ má jediný atribút "Meno". Vytvorte pre každý ER diagram z konceptuálneho návrhu, ERA diagram pre logický návrh, tak aby dáta boli uložené čo najoptimálnejšie (aby sa meno študenta/učiteľa neopakovalo). Môžete vytvárať ľubovolný počeť entít, ale atribúty môžete pridávať len ako generované primárne klúče, prípadne ich použitia ako cudzie kľúče.
Ukazka ERA pre logicky navrh
sample

Modelovanie 1:1

sample
Riesenie PDF

Modelovanie 1:N

sample
Riesenie PDF

Modelovanie M:N

sample
Riesenie PDF


Literatura, odkazy

Literatura - navrh databazy
Semestralne projekt na cvičenia